.
.

Psychoterapeutické přístupy - KBT

30. června 2009 v 13:13 | výtah z článku |  Léčebné postupy
KBT -kognitivně behaviorální terapi

1) Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená
KBT obvykle trvá nekolik mesícu, jen výjimecne délenež rok, a pacient je s tímto faktem od počátku seznámen. Běžný počet sezení je od jednohodo dvaceti, jedno sezení trvá obvykle 45 až 90 minut a frekvence sezení je na počátku terapie jednou až dvakrát týdně, později jednou za 2 týdny až jednou
c. Běžná jsou udržovací sezení jednou za 2 až 3 měsíce.
2) Je strukturovaná a převážně direktivní
V zájmu co nejlepšího využití terapeutického času má jak celý průbeh terapie, tak jednotlivá sezení předem dohodnutý strukturovaný program. Je direktivní v tom smyslu, že je zaměřena na zvládnutí
konkrétních problémů a dosažení dohodnutých cílů.
Terapeut je zpočátku více aktivní a zaujímá roliexperta, postupně však přenáší odpovědnost za průh terapie na pacienta a jeho aktivita se snižuje.
3) Vztah mezi terapeutem a pacientem je vztahem vzájemné spolupráce
Základem terapeutického vztahu v KBT je otevřená aktivní spolupráce. Terapeut poskytuje pacientovi veškeré informace, vysvětlí mu smysl každého terapeutického postupu. Je otevřený, empatický a
akceptující. Používá pouze pojmy, kterým pacient rozumí, nesnaží se pacienta manipulovat, neříká něco jiného, než co si skutecne myslí. Od pacienta očekává, že bude k rešení svých problému istupovat aktivně, bude otevřeně sdělovat a zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky, a že bude ochoten zkoušet nové způsoby myšlení a chování i za cenu přechodného zvýšení emoční nepohody.
4) Vychází z ucelené teorie vzniku a udržování psychických poruch
KBT se opírá o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie. Nejde tedy o ad hoc používaný soubor
technik. Použití určitého terapeutického postupu je vždy podloženo teoreticky a vychází z podrobné
analýzy konkrétních problémů a potřeb určitéhopacienta.
5) Zaměruje se na řešení přítomných problémů
I když poznání podmínek, za nichž problém vznikl a proces jeho rozvoje jsou součástí vyšetření a analýzy
problému, nejvíce času terapie věnuje řešení současných problémů a překonání vnějších a vnitřních faktorů, které problémy udržují.
6) Zaměruje se na konkrétní, ohraničené problémy
Pro KBT vyšetření je charakteristické, že se zaměřuje na přítomné, konkrétní, pozorovatelné, vědomé a ohraničené problémy. V rámci KBT usilujeme o jasné definování problému v pojmech pozorovatelného
chování a konkrétních myšlenek, názorů a přesvěení v konkrétních situacích. I když používáme
diagnostické kategorie, považujeme je za příliš obecné k vystižení jedinečnosti problémukonkrétního pacienta. Proto nemůžeme označitproblém klienta jako "agorafobii", ale popíšeme jej například jako "neschopnost vyjít sama z domu dále než 50 metrů na dobu delší než 5 minut".
7) Zameruje se predevším na faktory problém
udržující
Ve srovnání s hlubinne dynamickými smery se
v KBT méne zamerujeme na vypátrání dávných
prícin problému. Zvlášte u problému, které trvají již
delší dobu, je urcení jejich puvodních prícin vždy
spekulativní a prípadné hypotézy v tomto smeru lze
jen težko overit. Naproti tomu aktuálne existující
faktory, které problém udržují (napr. vyhýbavé chování
u agorafobie nebo dysfunkcní presvedcení
"Nikdo me nemuže mít rád.") je možno podrobne
analyzovat a hypotézy o jejich vlivu lze overovat
empiricky.
8) Používané terapeutické postupy nejsou cílem
samy o sobe, ale jen prostredkem k dosažení
konkrétního cíle, na nemž se pacient
s terapeutem predem dohodli
Pri formulaci cílu se stejne jako pri formulaci problému
snažíme, aby byly konkrétní, funkcní, praktické,
a aby bylo možno urcit, zda jich bylo ci nebylo
dosaženo. Napríklad není vhodné stanovit jako cíl
terapie "vylécit agorafobii", ale lze jako jeden z cílu
stanovit "Budu schopna chodit sama nakupovat
jednou denne do supermarketu".
9) KBT se zameruje na konkrétní zmeny v živote
Za duležité se považuje predevším to, jak pacient
mení své chování mezi sezeními, v prirozeném prostredí,
a ne jak se mení jeho chování pri sezení.
Pro zhodnocení techto zmen a úcinnosti terapie
využíváme jednak ruzných hodnotících škál, jednak
pacient nacvicuje mezi sezeními nové zpusoby chování
a zvládání problému (tzv. "domácí úkoly").
10) KBT je vedecká
Pri KBT postupujeme tak, že sbíráme konkrétní
fakta, meríme frekvenci, trvání a míru závažnosti
problémového chování. Ze získaných údaju pak
vytváríme hypotézy o vzájemném ovlivnování jednotlivých
faktoru a tyto hypotézy pak empiricky proverujeme.
I myšlenky a presvedcení pacienta chápeme
jako hypotézy, jejichž platnost ci neplatnost je
treba prozkoumat a overit v praxi.
11) KBT je edukativní a jejím konecným cílem je
samostatnost klienta
Typické pro KBT je edukativní zamerení a smerování
k sobestacnosti pacienta. Pacient pravidelným
procvicováním získává urcité dovednosti, ucí se
zvládat vnitrní stavy i vnejší situace a úspešným
zvládáním obávaných situací zvyšuje pocit vlastní
zdatnosti a své sebevedomí. Postupne dokáže své
problémy úspešne zvládat a prestává terapeuta
potrebovat.
Kognitivne behaviorální terapie vzbuzuje zájem
svým strízlivým pragmatickým prístupem, svou snahou
vycházet z konkrétních faktu a kriticky je zkoumat
a tím, že její prístupy jsou dnes nejvíce prokázane
efektivním postupem u vetšiny psychických
poruch.


Používá se u:
1. ÚZKOSTNÉ PORUCHY
(Specifické fobie, Agorafobie,Panická porucha, Sociální fobie, Generalizovaná úzkostná porucha, Obsedantne kompulzivní porucha, Posttraumatická stresová porucha, Hypochondrická porucha, Somatoformní poruchy)
2. DEPRESE
- Terapie akutní depresivní fáze
- Program prevence deprese promocí nácviku "uvedomování" (mindfulness)
3. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA
4. SCHIZOFRENIE
- Nácvik sociálních dovedností
- Psychoedukacní programy pro pacienty a príbuzné
- Rodinná terapie schizofrenie
- Terapie floridních psychotických príznaku - bludy, halucinace
5. MENTÁLNÍ RETARDACE - nácvikové programy osobních a sociálních dovedností
6. PORUCHY CHOVÁNÍ U DETÍ, školní fobie, úzkostné poruchy, autismus, enuréza, enkopréza
7. SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE
8. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU, DROGÁCH
9. PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
- Mentální anorexie
- Mentální bulimie
- Obezita
10. MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY
11. CHRONICKÉ SOMATICKÉ NEMOCI - chronická bolest, astma, dráždivý tracník, rakovina, infarkt, diabetes,
svedení a další.
12. PORUCHY OSOBNOSTI
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.