.
.

Přehled charakteristik poruch osobnosti

17. června 2009 v 23:28 | verikanova |  Charakteristika jednotlivých poruch ...
PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH (F60-F69)
Tento oddíl zahrnuje rozmanitost stavů a vzorců chování klinického významu' které mají tendenci
přetrvávat a objevují se jako vyjádření charakteristického životního stylu jedince a způsobu jeho vztahu
k sobě i druhým. Některé z těchto stavů a vzorců chování se objevují časně v průběhu individuálního
vývoje jako výsledek konstitucionálních faktorů a sociálních zkušeností' jiné se získávají později v životě.
Specifické poruchy osobnosti (F60.-)' smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61.-) a trvalé změny osobnosti
(F62.-) jsou hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování' ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu
osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů' kterými
průměrný člověk v dané kultuře vnímá' myslí' cítí a zvláště má vztahy k druhým. Takové vzorce chování
mají tendenci být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologického fungování. Jsou často'
i když ne vždycky' sdruženy s různým stupněm subjektivní tísně a narušení sociálního výkonu.

F60 Specifické poruchy osobnosti

Jsou to těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování takového jedince;
nerezultující přímo z nemoci' poškození nebo jiného porušení mozku nebo z jiné psychiatrické
poruchy; obyčejně postihují řadu oblastí osobnosti; téměř všechny jsou sdruženy se
závažnou osobní tísní a sociálními poruchami; a obvykle se manifestují od dětství nebo
dospívání a pokračují v dospělosti.

F60.0Paranoidní porucha osobnosti

Tato porucha osobnosti je charakterizována nadměrnou citlivostí k odmítnutí' neodpouštěním
urážek; podezřívavostí a tendencí zkreslovat zážitky chybným interpretováním neutrálně
nebo přátelsky laděných akcí druhých jako nepřátelských; opětovným bezdůvodným
podezíráním manžela(-ky) nebo partnera(-ky) ze sexuální nevěry a bojovným a tendenčním
smyslem pro osobní práva. Může být sklon k excesivní důležitosti vlastní osoby a častá je
excesivní vztahovačnost.
Osobnost:
. expanzivně paranoidní
. fanatická
. kverulantská
. paranoidní
. senzitivně paranoidní

Nepatří sem:paranoia (F22.0)
paranoia querulans (F22.8)
paranoidní:
. psychóza (F22.0)
. schizofrenie (F20.0)
. stav (F22.0)

F60.1Schizoidní porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná distancováním se od citových' sociálních a jiných kontaktů
s preferencí fantazie' činností v samotě a introspektivní rezervovaností. Je přítomna
neschopnost vyjadřovat své city a zakoušet radost.

Nepatří sem:Aspergerův syndrom (F84.5)
porucha s trvalými bludy (F22.0)
schizoidní porucha v dětství (F84.5)
schizofrenie (F20.-)
schizotypální porucha (F21)

F60.2Disociální porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná bezohledností v sociálních závazcích' nedostatkem cítění
pro druhé. Je velká nerovnováha mezi chováním a současnými sociálními normami. Chování
nelze snadno změnit zkušeností' dokonce ani trestem. Je nízká tolerance k frustraci' nízký
práh pro spouštění agrese včetně násilných činů; subjekt má tendenci klamat druhé nebo
nabízet přijatelné vysvětlení pro chování' které ho přivádí do konfliktu se společností.

Osobnost:
. amorální
. antisociální
. asociální
. psychopatická
. sociopatická

Nepatří sem:poruchy jednání (F91.-)
emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)

F60.3Emočně nestabilní porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná určitým sklonem k zkratkovému chování bez uvážení jeho
následků; nálada je nepředvídatelná a vrtošivá. Je sklon k neuváženým emočním výbuchům
a neschopnost ovládat výbuchy svého chování. Je tendence k hašteřivému chování a ke
konfliktům s ostatními' zvláště jsou-li zkratkové činy odmítány nebo potlačovány. Je možno
rozlišit dva typy: typ impulzivní' charakterizovaný hlavně emoční nestabilitou a chybějícím
ovládáním svých popudů' a typ hraniční' charakterizovaný navíc i poruchou představy o sobě'
cílů a osobních preferencí' dlouhodobými pocity prázdnoty' dále intenzivními a nestabilními
interpersonálními vztahy a tendencí k sebezničujícímu chování' včetně sebevražedných
náznaků a pokusů.
Osobnost:
. agresivní
. hraniční
. výbušná
Nepatří sem: disociální porucha osobnosti (F60.2)


F60.4Histrionská porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou a labilní afektivitou' sebedramatizací' teatrálností'
přehnaným projevem emocí' sugestibilitou' egocentričností' povolností vůči sobě' nedostatkem
ohledu na druhé' bolestínstvím a trvalým vyžadováním ocenění' vzrušení a pozornosti.
Osobnost:
. hysterická
. psychoinfantilní

F60.5 Anankastická porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná pocitem osobní nejistoty a pochyb' nadměrnou
svědomitostí' zaměstnáváním se detaily' kontrolou' dále tvrdohlavostí' opatrností a rigiditou.
Mohou být vtíravé a nevítané myšlenky nebo podněty' které však nedosahují vážnosti
obsedantně-kompulzivní poruchy.
Osobnost:
. kompulzivní
. obsesivní
. obsedantně-kompulzivní

Nepatří sem:obsedantně-kompulzivní (nutkavá) porucha (F42.-)

F60.6Anxiózní (vyhýbavá) osobnost

Porucha osobnosti charakterizovaná pocity napětí a obavy' nejistoty a podřízenosti. Je trvalá
potřeba být milován a přijímán' přecitlivělost na odmítnutí a kritiku s omezenou osobní vazbou
a tendencí vyhýbat se určitým činnostem z habituálního přehánění potenciálního nebezpečí
nebo rizik v běžných situacích.

F60.7Závislá porucha osobnosti

Porucha osobnosti charakterizovaná pronikavou závislostí na druhých' než aby sami mohli
udělat menší či větší životní rozhodnutí' velkou obavou z opuštěnosti' pocity bezmocnosti
a nekompetence' pasivním vyhověním přáním starších a dalších lidí a slabou odpovědí na
požadavky denního života. Nedostatek průbojnosti se může projevit v intelektuální nebo
emoční sféře; častá je tendence přenést odpovědnost na druhé.
Osobnost:
. astenická
. inadekvátní
. pasivní
. poraženecká

F60.8Jiné specifické poruchy osobnosti

Osobnost:
. excentrická
. "haltlos" (nezdrženlivá)
. nezralá
. narcistická
. pasivně-agresivní
. psychoneurotická

F60.9Porucha osobnosti NS

Charakterová neuróza NS
Patologická osobnost NS

F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
Tato položka je zaměřena na ty poruchy osobnosti' které jsou často obtížné' neprojevují však
specifický vzorec symptomů' který charakterizuje poruchy popsané v F60.-. Následkem toho
je obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než ty' uvedené pod F60.-.
Patří sem:například: smíšené poruchy osobnosti s rysy několika poruch pod F60.-' avšak
bez převažujícího souboru symptomů' který by dovolil specifičtější
diagnózu obtížné změny osobnosti' nezařaditelné do F60.- nebo F62.-'
považované za sekundární k hlavní diagnóze koexistující afektivní nebo
úzkostné poruchy
Nepatří sem:zdůrazněné povahové rysy (Z73.1)
 


Komentáře

1 MartyGIRL MartyGIRL | Web | 17. června 2009 v 23:31 | Reagovat

gooooooooooooooooooood

2 Petra Petra | E-mail | 4. ledna 2013 v 20:11 | Reagovat

Ahoj, hledám dobrovolníky s jakoukoli diagnostikovanou poruchou osobnosti, kteří by byli ochotni odpovědět mi na pár otázek nebo napsat pár vět o svém životě s poruchou. Případně se mohou ozvat i vyléčení lidé. Jedná se o výzkum, který potřebuji ke zpracování seminární práce. Vše by samozřejmě proběhlo v anonymitě. Pokud má někdo zájem podílet se na výzkumu, kontaktujte mne prosím na petruskane@seznam.cz
Děkuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.